top of page

Udržitelnost mění pohled na to, proč tu jsou firmy

Povinné vydávání zpráv o udržitelnosti může firmám přinést řadu pozitiv, například kvalitnější řízení rizik, lepší zaměření investic nebo spokojenější zaměstnance. Musí ale k ESG reportingu přistoupit zodpovědně, což vyžaduje změnu myšlení a fungování. ”V této souvislosti se dokonce mluví o další průmyslové revoluci. Posouváme se od paradigmatu, že firmy mají uspokojovat pouze ekonomické zájmy majitelů a investorů, k zohledňování zájmů mnohem širšího okruhu zainteresovaných stran, takzvaných stakeholders,” říká v seriálu Pět otázek pro Marie Zemanová, partnerka společnosti COM.SE Consulting, která se zabývá zejména strategickým poradenstvím v oblasti udržitelnosti.

 

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Vnímám, že se stále málo hovoří o tom, jak začlenit udržitelnost do celkové firemní strategie a o dopadech a přínosech těchto aktivit. Díky směrnici CSRD se teď hodně mluví o povinném reportingu a ESG, ale často jenom jako o povinnosti reportovat. V takovém případě chápu, že v tom někdo vidí pouze byrokracii a administrativní zátěž. Pokud se ale podívám na téma udržitelnosti v byznysu optikou rizik a příležitostí a propíši je do firemní strategie, můžu tak získat ohromné byznysové příležitosti a pomůže mi to i zatraktivnit firmu jako zaměstnavatele.

 

Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

Od začátku přinesl řadu emocí. Od odmítání, přes nejistotu a obavy až po pochopení a souhlas. Nejistotu zejména v tom, kudy a jak do toho, což u velké řady firem stále přetrvává, ale lepší se to. Asi i s blížícími se termíny povinného reportingu získávají firmy lepší vhled a často začínají chápat, že jim to přinese i řadu pozitiv jako je lepší řízení rizik, lepší zaměření investic i lidských kapacit, konkurenční výhodu, spokojenější zaměstnance i klienty atd. To vše ale samozřejmě za předpokladu, že firmy toto „cvičení“ pojmou zodpovědně a jako příležitost, a ne pouze jako nutné plnění povinností. Je třeba klást důraz na skutečnou změnu myšlení a fungování. Reporting pro reporting nemá smysl a je vlastně plýtváním energií a zdroji. Potřebujeme změnu myšlení a přístupu k tomu, jak a proč tu jsou firmy.  V této souvislosti se dokonce mluví o další průmyslové revoluci. Posouváme se od paradigmatu, že firmy mají uspokojovat pouze ekonomické zájmy majitelů a investorů, k zohledňování zájmů mnohem širšího okruhu zainteresovaných stran, tzv. stakeholders. Řada osvícených podnikatelů a manažerů si toto dobře uvědomuje a chová se tak i bez ohledu na to, zda to vyžaduje nějaká legislativa, a jejich úspěch na trhu je nepopiratelný.

 

Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti?

Věřím, že mimo řady jiných i třeba AI. Chytrá automatizace, robotizace a AI mají potenciál přispět k řadě témat v oblasti udržitelnosti. Změna a optimalizace procesů může přispět ke snižovaní uhlíkové stopy, lepšímu využívání surovin a zdrojů a také uvolnit ruce pracovníkům pro aktivity s vyšší přidanou hodnotou, které je mimo jiné budou i více naplňovat a budou tudíž spokojenější. Taková win-win situace.

 

Veřejná debata o udržitelnosti se hodně točí kolem dopadů na životní prostředí, tedy pomyslného písmene E ze zkratky ESG. Je podle vás věnována dostatečná pozornost i sociální odpovědnosti skryté pod písmenem S?

Je to tak a netýká se to jen veřejné debaty, ale často to vidíme i v jednotlivých firmách. Písmena S a G jsou často trochu opomíjena nebo také zužována. Třeba jen na CSR. Možná proto, že jsou hůře uchopitelná, měřitelná a je na ně nastaveno méně tvrdých cílů. Podobně ale i téma životního prostředí, tedy to „E“ je zužováno jen na uhlíkovou stopu. Přitom úbytek biodiverzity, eroze půdy či problémy s vodou mohou mít pro řadu firem a jejich podnikatelské aktivity fatální dopady. Třeba pro zemědělce, potravinářství, cestovní ruch a řadu dalších. 

Zužování tématu, když zároveň mluvím o udržitelnosti, a zaměřování se na dílčí témata může do budoucna znamenat velký problém. Je třeba chápat komplexitu tématu a tak přistupovat i k jeho řešení. Proto je tak důležité mít dobře nastavenou dlouhodobou strategii udržitelnosti a neřešit pouze reporting.

 

Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

Jsme poradenská firma, tak nemusím přesvědčovat vlastní kolegy, ale máme velkou zkušenost z firem. Zásadní je, aby cestu k udržitelnosti podporovalo vedení firmy. Vedení by dokonce mělo jít příkladem zbytku firmy a mělo by to být vidět nejen v prezentacích či heslech na zdech, ale v reálných skutcích a rozhodnutích. Ideálně za pomoci dalších ambasadorů napříč celou firmou.

Nejdůležitější je používat relevantní argumenty, tedy vysvětlovat téma v kontextu dané firmy nebo přímo konkrétní agendy daného člověka. Je také třeba přizpůsobit styl komunikace a jazyk. Prostě vysvětlovat danému člověku, co pozitivního to přinese přímo jemu, co to znamená pro jeho konkrétní práci. Jinak je to prostě jen vršení argumentů, a to samozřejmě nefunguje.

 

Co bude ve vašem oboru hlavním udržitelným trendem roku 2024?

Hitem roku 2024 je samozřejmě příprava prvních zpráv o udržitelnosti včetně stanovení dvojí materiality a materiálních témat. Nijak překvapivě vzhledem k tomu, že se blíží termín, kdy bude velká skupina firem povinně reportovat poprvé dle ESRS standardů. Od toho se odvíjí řada dalších, řekněme, podtémat, jako je sběr dat, EU taxonomie apod. Vzhledem k tomu, že firmy potřebují tuto zcela novou agendu uchopit, vidíme velký zájem o vzdělávání pracovníků, kteří ji dostali na starosti. S tím se snažíme pomoci našimi kurzy ESG EDU, které děláme pod hlavičkou Asociace udržitelného podnikání a kde ukazujeme téma v celé komplexitě a také cesty, jak ho efektivně uchopit.  

 

Marie Zemanová

Je partnerkou poradenské společnosti COM.SE Consulting, která se zaměřuje na strategické poradenství v oblasti ESG/udržitelnosti, reporting a vzdělávání v této tématice. Zároveň je zakládající partnerkou informačního portálu www.CSRD.cz a místopředsedkyní představenstva Asociace udržitelného podnikání. Marie Zemanová má za sebou jako ekonomka s 25 lety práce v korporátním světě. Například vedla ČSOB penzijní společnost spravující aktiva klientů ve výši přesahující 50 miliard korun. Zkušenosti má také v oblasti poradenství, auditu, compliance a řízení rizik, ale i obchodu, marketingu a HR. Během profesní dráhy vyzkoušela i řízení neziskových organizací. Partnerkou společnosti COM.SE Consulting je od roku 2020.

Comments


bottom of page