top of page

Soutěž Czech Envi Thesis i letos hledá studentskou práci, která řeší klimatickou změnu

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem organizuje již čtvrtý ročník soutěže Czech Envi Thesis. Jedná se o celonárodní studentskou soutěž, která od roku 2019 vybírá nejlepší bakalářské a diplomové práce zabývající se problematikou životního prostředí napříč vysokými školami v České republice. Práce mají upozornit na aktuální výzvy, nové přístupy, problémy a jejich řešení z pohledu studentů bakalářského a magisterského studia. Soutěž je pořádána pod záštitou ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.

 

Termín pro přihlášení prací do tříkolové soutěže je 30.září. Finálové kolo, které se bude konat 1. 12. 2022, je vedeno formou veřejné konference - prezentováním finálových prací před vědeckou radou. Autoři nejlepších prací budou finančně odměněni, první místo 30 tisíc, druhé 20 tisíc a třetí 10 tisíc korun. Odbornou porotu tvoří přední čeští odborníci napříč univerzitami a jinými vědeckými pracovišti. Finálovému kolu předchází posouzení, zda práce splňují základní podmínky, hodnocení odbornými oponenty a jejich výběr pro finále soutěže.


Cílem soutěže je podpořit studenty zabývající se problematikou životního prostředí a propagovat nejlepší studentské práce, které v daném oboru v akademickém roce vznikly. Výsledkem je zvýšení povědomí o výjimečných výsledcích studentské vědecké činnosti směrem k veřejnosti a v neposlední řadě popularizace aktuálních témat souvisejících s problematikou životního prostředí.


Výherkyní minulého ročníku se stala Šárka Stříbrská, která je absolventkou magisterského studia Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Její soutěžní práce byla orientovaná na dobrovolnou bezdětnost jakožto specifickou individuální strategii k řešení klimatické krize. Součástí její práce je dvanáct rozhovorů s lidmi různých národností, kteří se pro bezdětnost rozhodli. Z rozhovorů vyplývá, že tito lidé vnímají svou bezdětnost buď jako individuální snahu o zmírnění dopadů klimatické krize, nebo jako způsob přizpůsobení se světu, jehož podmínky pro život se v souvislosti s klimatickou krizí budou zhoršovat.


Soutěž se zaměřuje na společenskovědní aspekty ochrany životního prostředí, které jsou v klimatické debatě neprávem ve stínu přírodovědných a technických oborů. Společenskovědní obory přitom poskytují vysvětlení celé řady fenoménů - prostorová rozložení environmentální zátěže, dopady nárůstu populace, rozdílné preference lidí či determinanty chování. Také pomáhají hledat přijatelná, společensky optimální řešení či navrhují optimální způsoby komunikace environmentálních témat.


Více o soutěži zde.

bottom of page