top of page

Co čeká evropské zelené dluhopisy?


Co čeká evropské zelené dluhopisy?

PARTNERSKÝ ČLÁNEK: Na konci letošního roku nabyde účinnosti nařízení o evropských zelených dluhopisech (Nařízení). I přesto, že kategorie zelených dluhopisů nebyla dosud na evropské úrovni regulovaná, tak se o úplnou novinku nejedná. Pojem zelených nebo environmentálně udržitelných dluhopisů se na finančních trzích objevuje už nejméně od roku 2007, kdy Evropská investiční banka a následně i Světová banka emitovala první zelené dluhopisy.

 

Většina dnes ve světě emitovaných dluhopisů označované jako zelené se řídí dobrovolnými zásadami pro zelené dluhopisy (Green Bond Principles), které publikuje ICMA (International Capital Markets Association) nebo podle vlastních pravidel emitenta. Obecně tyto zásady obsahují zejména standardy pro použití výnosů z dluhopisů, hodnocení vhodnosti projektu a různé reportingové povinnosti.


Nicméně v praxi je pro investora velmi obtížné ověřit správnost informací předložených emitentem nebo zajistit, aby se emitent svými zásadami vůbec řídil. Ve smluvních podmínkách totiž obvykle není stanovena žádná sankce, která by emitenta postihla za porušení svých „zelených“ povinností. Aktuální situace, kdy není zajištěna dostatečná transparentnost na trhu se zelenými dluhopisy a investorům zároveň chybí nástroje na efektivní vymáhání informací souvisejících se zelenými dluhopisy, tak silně přispívá k riziku potenciálního zneužití trhu se zelenými dluhopisy. 


Nařízení nyní poskytuje celosvětově první závazný standard pro emisi zelených dluhopisů. Emitenti, kteří jsou ochotní plně dodržovat Nařízení smí označit své dluhopisy jako evropské zelené dluhopisy (European Green Bonds nebo EuGB), čímž se odliší a zároveň dá najevo, že splňuje nejpřísnější standardy pro zelené dluhopisy na trhu. S tímto jde ruku v ruce i nová odpovědnost, která se na emitenty klade.


Za prvé emitenti jsou povinni zajistit, aby veškerý výnos z dluhopisů byl alokován v souladu s nařízením o EU Taxonomii (EU Taxonomie). EU Taxonomie představuje investorům výčet činností, které se mohou dluhopisy financovat. Jedná se zejména o investice do činnosti, které přispívají k dosažení environmentálních cílů, jako zmírňování změny klimatu. Zároveň financovaná činnost nesmí žádný z cílů EU Taxonomie poškozovat. (Obsah EU Taxonomie se postupně vyvíjí v závislosti na posledních vědeckých poznatcích, proto 15 % z výnosů může být alokováno na činnosti, které dosud v EU Taxonomii nejsou.)


Dále musí emitenti evropských zelených dluhopisů plnit vůči investorům řadu reportovacích povinností, a to jak před emisí, tak i po jejím konci. Některé zprávy budou muset být připravené externími posuzovateli, kteří se nově registrují u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. EU si od tohoto systému slibuje konzistentní posuzování financovaných projektů a hlavně zvýšení důvěryhodnosti dat o evropských zelených dluhopisech. Investoři tak budou mít větší jistotu, že zveřejněná data o emisi odpovídají skutečnosti.


Režim odpovědnosti emitentů zelených dluhopisů je spojený s nutností připravit prospekt a nechat jej schválit příslušnou autoritou. V České republice to je ČNB. Z regulace prospektu Nařízení převezme i odpovědnostní rámec. ČNB bude oprávněna zejména vymáhat od emitentů plnění reportovacích povinností, pozastavit obchodování dluhopisů, zveřejňovat informace, že emitent neplní své povinnosti nebo udělovat pokuty až do výše 0,5 % ročního obratu emitenta.

Nařízení překračuje všechny dosavadní standardy a poskytuje emitentům velmi ambiciózní způsob, jak vydat „nejzelenější“ dluhopisy na trhu. EU tímto dává najevo, že chce Nařízením poskytnout co nejvyšší standard pro zelené dluhopisy a postavit se tak i obavám z „greenwashingu“, které trh se zelenými dluhopisy provází.


Je však také třeba vzít v potaz, že aktuálně využívané standardy na trhu se zelenými dluhopisy emitentům také vyhovují a je tedy otázka, kolik emitentů bude mít ambici vydávat zelené dluhopisy podle Nařízení. Zvlášť když jim v tom případě budou hrozit sankce a související litigační rizika. Nicméně Evropská investiční banka se již dokonce zavázala, že svůj program emise zelených dluhopisů postupně sladí se standardem dle Nařízení. Vlivem Nařízení se bude s největší pravděpodobností zvyšovat nedůvěra i vůči zeleným dluhopisům, které jsou vydané mimo evropský standard.

 

Autoři textu jsou Miroslav Dubovský, Country Managing Partner, DLA Piper

a Petr Varvařovský, Associate, DLA Piper.

 

टिप्पणियां


bottom of page