top of page

Udržitelné závazky? Smysl nám dává vyvažovat všechny pilíře ESG

Udržitelnost se v posledních letech stává důležitým faktorem, který ovlivňuje obchodní rozhodnutí stále větší skupiny firem. Které závazky v souvislosti s udržitelností jsou pro ESG experty osobně smysluplné? A jak se s nimi plánují popasovat? I to zjišťoval magazín Týdeníku Euro TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS v anonymní anketě.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v loňském roce mapoval, jak se k tématu udržitelnosti staví české firmy. Z dotazníkového šetření mezi 52 společnostmi působícími i v mezinárodním obchodu vyplynulo, že se 73 procent z nich zabývá udržitelností. „Nejvíce je u podniků kladen důraz na udržitelnost v souvislosti s vnitřním fungováním, jako jsou dobré pracovní podmínky zaměstnanců či ekologický chod samotné firmy,“ stojí v průzkumu. Magazín Týdeníku Euro TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS proto oslovil osobnosti zařazené v přehledu Tváře udržitelnosti, aby zjistil, které závazky si firmy dávají a zda v nich vidí ekonomický smysl.


Komplexní pohled

Dekarbonizace, podpora cirkulární ekonomiky, řešení lidských práv v dodavatelském řetězci. Tři z mnoha závazků, které si firmy v Česku v souvislosti s udržitelností dávají. Neopomínají zejména závazky z enviromentální oblasti, jako jsou energetické úspory a přechod na zelenou energii včetně podpory fotovoltaiky, prevenci vzniku odpadu a zvyšování podílu odpadu, který je možné dále využít, nebo zvyšování prvků modrozelené infrastruktury – například zadržováním vody v krajině. „Klíčové je pro nás dosažení uhlíkové neutrality se skutečnými aktivitami, ne offsetingem,“ dodává jeden z respondentů. Důležité jsou podle oslovených ESG expertů také sociální závazky – vytváření rovných příležitostí, snižování pay gap, péče o lidské zdroje v celém dodavatelském řetězci, celá oblast diverzity a inkluze. Někteří z oslovených také zmiňují závazky v pomoci zákazníkům nebo v oblasti udržitelného financování. „Podstatou ESG je vyváženost všech tří pilířů – tedy neupřednostňovat jednu oblast nad druhou,“ dodává další respondent.


Zavázat se splnitelně

„Dáváme si všechny závazky, u kterých dokážeme objektivně dohlédnout jejich naplnění,“ hodnotí jeden z oslovených respondentů a další dodává: „Zaměřujeme se jak na splnitelné závazky, tak na ty definované a podložené relevantními autoritami.“ Odkazují tak na to, že současně jsou některé ze závazků pro společnosti těžko naplnitelné. „Výzvou je zelená logistika,“ zmiňuje například jedna z odpovědí.


Pokud jde o jeden z nejčastějších závazků, tedy snižování uhlíkové stopy, drtivá většina firem má nachystaný praktický plán. „Jde o sadu opatření, investičního i provozního charakteru se střednědobým výhledem,“ potvrzuje jeden z respondentů. Podle dalšího jde třeba o snižování spotřeby energií, nákup obnovitelných zdrojů a offsetování. „U nás jdeme cestou vytvoření komplexní dekarbonizační mapy, její implementací a jejím pravidelným vyhodnocováním a zpřesňováním,“ dodává další respondent.


Problematickým závazkem je kontrola dodavatelského řetězce. „Je složité řídit udržitelný dodavatelský řetězec v kombinaci s absolutními požadavky na bezpečnost a business kontinuitu,“ zmiňuje jeden z respondentů. Dalšími oblastmi, které nejsou snadno dosažitelné, jsou podle expertů uhlíková pozitivita, vysoká míra cirkulární ekonomiky nebo sladěnost s EU taxonomií, a to zejména „pokud není přesně stanoveno, co se po nás bude regulatorně vyžadovat“. „Pro nás je obtížně splnitelná oblast závazků, která je mandatorní a zároveň k ní chybí metodologie či je dodána příliš pozdě,“ potvrzuje další z odpovědí.


Jak ukazují anketní odpovědi, firmy v Česku by se rády zavazovaly k pestřejší škále aktivit. Aktuálně je pro ně ale splnitelnost takových cílů náročná a naráží na externí překážky. „Výzvou je například ovlivňování zákaznického chování, tedy odpovědnost za to, co se dále děje s našimi produkty,“ zní jedna z odpovědí. Další zmiňuje objektivní překážky na trhu odpadového hospodářství: „Například nedostatek zpracovatelských kapacit, případně spaloven. V oblasti cirkularity vidíme nekompatibilitu stávající odpadové legislativy s požadavky cirkulární ekonomiky.“ Podle další odpovědi je problémem připravenost infrastruktury, například u transformace vozového parku.


Úspora energií především

V rámci ankety magazínu Týdeníku Euro TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS také ESG experti odpovídali na to, které závazky dávají jejich firmám smysl ekonomicky a které vnímají spíše jako povinnost doby. Řada z oslovených nevidí mezi těmito kategoriemi zásadní rozdíl. „Vše z výše uvedeného buď skýtá ekonomické příležitosti okamžitě, nebo je to otázka několika málo let. Pokud někdo prioritizuje některé oblasti udržitelnosti jako povinnost doby, tak buď se jedná o firmu s velkými dopady, která je tlačena k jejich omezení, u které tuto úvahu chápu, anebo v udržitelnosti tápe,“ odpovídá jeden z respondentů. Další uvádí, že i když žádné oblasti nevidí jako „povinnost doby“, současně na ně nelze nahlížet jako na čistý business case.


„Energie z obnovitelných zdrojů není o povinnosti doby, ale o nutném přístupu firmy závislé na energiích v momentě, kdy fosilní paliva znečišťují planetu a jedná se o neobnovitelný zdroj,“ dodává. Ostatně investice do obnovitelných zdrojů se v odpovědích objevovaly nejčastěji. „Jde v dnešní době rozhodně o win-win opatření, stejně tak výměna osvětlení za LED je snad již naprostou samozřejmostí a další příklady snižování energetické náročnosti,“ odpovídá jeden z expertů. V odpovědích se jako ekonomicky smysluplná řešení objevovaly i další investice do udržitelnosti budov, třeba v podobě ekologických chladiv, chytrých technologických řešeních v budovách nebo lepší management energií.


Na „pomezí“ rozdělení mezi ekonomickou přínosností a povinností doby pak někteří respondenti vidí témat diverzity a inkluze. Někteří zde vidí jasný ekonomický smysl, jiní spíše pokrytectví. „Hovoří se hodně o diverzitě a rovných příležitostech, ale myslím, že některé firmy se tohoto chytají spíše z povinnosti nebo přesvědčení, že to musí mít každá firma ve své strategii a nepramení to ani z „přesvědčení“ nejvyššího vedení firmy. Pak je to spíše pokrytectví a klouzání se na módní vlně, pokud se tedy firma skutečně těmito oblastmi odpovědně nezabývá,“ uzavírá téma závazků jeden z respondentů.


Nechte si zaslat magazín TOP UDRŽITELNÝ BYZNYS týdeníku EURO v digitální podobě zdarma, a to na odkazu ZDE.

Comments


bottom of page