top of page

Obaly budou umět sledovat a prodloužit životnost produktů

Hned osmero překážek udržitelnějšího fungování vidí ve svém oboru Iva Werbynská, majitelka a zakladatelka Obalového institutu Syba. Jejich překonání bude podle ní vyžadovat koordinované úsilí všech zainteresovaných stran od vlád přes průmysl po spotřebitele. Zajímavý pokrok ale slibují i různé nové technologie. “Vyvíjíme inteligentní a aktivní obaly. Jsou to například obaly vybavené technologiemi pro sledování a prodloužení trvanlivosti produktů. Obsahují senzory, které monitorují teplotu a vlhkost, nebo v sobě zahrnují látky, které zabraňují růstu bakterií a plísní,” přibližuje Iva Werbynská.

 

Které hlavní překážky vidíte na cestě k udržitelnějšímu fungování vašeho oboru?

Z mého pohledu je překážek hned několik. První překážkou jsou často vysoké náklady na vývoj a implementaci nových technologií. Přechod na udržitelné materiály a technologie je totiž finančně nákladný. Investice do výzkumu, vývoje a změn ve výrobních procesech tak mohou být pro mnohé firmy opravdu velkou výzvou.


Další překážkou je, že v mnoha regionech chybí adekvátní infrastruktura pro efektivní recyklaci nových materiálů. To zahrnuje sběrné systémy, recyklační zařízení a kompostárny schopné zpracovávat nové typy obalů.


Jako komplikaci vnímám i nedostatek jednotných regulací a standardů, což může zpomalit přijímání udržitelných obalových řešení. Firmy často čelí různým požadavkům v různých zemích, což komplikuje jejich globální implementaci.


Nesmíme zapomenout ani na to, že mnohé udržitelné materiály a technologie ještě nejsou dostatečně vyvinuté, aby mohly být široce používány. Například některé bioplasty nemusí mít stejné mechanické vlastnosti jako tradiční plasty, což omezuje jejich použití.


Pátou překážkou je nedostatečné povědomí spotřebitelů. Ti nejsou mnohdy dostatečně informováni o výhodách udržitelných obalů nebo o správném způsobu jejich likvidace. To pak vede k nesprávnému třídění a nízké míře recyklace.


V neposlední řadě musím zmínit, že firmy často čelí ekonomickým tlakům, které je nutí upřednostňovat krátkodobé zisky před dlouhodobou udržitelností. Investice do udržitelných obalů může být vnímána jako finanční riziko.


Překážkou je i složitost dodavatelských řetězců. Zajištění udržitelných obalů může být totiž komplikované kvůli komplexnosti globálních dodavatelských řetězců. Získávání udržitelných surovin, zajištění transparentnosti a sledování ekologických dopadů v celém dodavatelském řetězci vyžaduje značné úsilí.


A posledním problémem je, že některé firmy a jejich zákazníci mohou být konzervativní a odolní vůči změnám. Změna tradičních způsobů výroby a balení může narazit na odpor uvnitř firem i mezi spotřebiteli.


Řešení těchto překážek bude vyžadovat koordinované úsilí všech zainteresovaných stran včetně vlád, průmyslu a spotřebitelů. Společně mohou tyto skupiny pracovat na vytváření podmínek, které podpoří přechod k udržitelnějšímu obalovému průmyslu. 


Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti?

V rámci našeho průmyslu je to celá řada výrobních technologií, které umí nejen šetřit výrobním materiálem jako takovým, ale také umí minimalizovat ekologickou stopu a optimalizovat recyklační procesy, čímž přispívají k udržitelnějšímu a efektivnějšímu využívání zdrojů. Tyto technologie zahrnují například inovativní přístupy k designu obalů, které umožňují snadnější recyklaci, a využívání obnovitelných nebo biologicky rozložitelných materiálů. Důraz je kladen také na energetickou účinnost výrobních procesů a snižování emisí skleníkových plynů, což vede k celkovému zlepšení environmentálního profilu našich produktů. Díky těmto pokrokům se nám daří nejen splňovat rostoucí požadavky trhu na udržitelnost, ale také přispívat k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. 


Vyvíjíme inteligentní a aktivní obaly. Jsou to například obaly vybavené technologiemi pro sledování a prodloužení trvanlivosti produktů. Obaly obsahují senzory, které monitorují teplotu a vlhkost, nebo v sobě zahrnují látky, které zabraňují růstu bakterií a plísní.


Zabýváme se i pokročilými procesy mechanické recyklace, které zlepšují kvalitu recyklovaných materiálů, a procesy chemické recyklace, která rozkládá plasty na jejich základní chemické složky pro opětovné použití. Efektivnější recyklaci a snížení ztrát nám umožňuje používání RFID a QR kódů na obalech, díky kterým produkty více sledujeme. Také využíváme inovativní softwary, které pomáhají při navrhování obalů s ohledem na životní cyklus produktu, minimalizaci materiálu a optimalizaci recyklovatelnosti.


Co bude ve vašem oboru hlavním udržitelným trendem roku 2024?

V roce 2024 bude v obalovém průmyslu hlavním udržitelným trendem přechod na cirkulární ekonomiku a zvýšené využívání ekologicky šetrných materiálů. Firmy budou investovat do vývoje a implementace obalů vyrobených z recyklovaného papíru a dalších ekologických alternativ k tradičním plastům. Dále se bude optimalizovat design obalů, aby se minimalizovaly odpady při výrobě a spotřebě. Půjde například o snižování tloušťky materiálů, vývoj lehčích obalů a zamezení nadbytečnému balení. Budou se také navrhovat obaly pro opakované použití. Tento trend zahrnuje vracení a opětovné použití obalů v dodavatelských řetězcích například ve formě vratných kontejnerů a lahví. Půjdeme ještě více cestou pokročilých technologií, jako jsou chytré obaly vybavené RFID a QR kódy, a i firmy budou klást větší důraz na informování spotřebitelů. Věřím, že to vše dohromady přispěje k ochraně životního prostředí a přinese to i ekonomické výhody a zlepšení firemního image u spotřebitelů, kteří udržitelné materiály upřednostňují čím dál více.Jaké předsevzetí jste si dala v udržitelnosti do nového roku?

Hodně se zabývám plýtváním potravinami, protože to vnímám jako neudržitelné a morálně nepřijatelné. Máme zde prostředky a technologie, abychom tomu zabránili.


A právě obaly hrají klíčovou roli v prevenci plýtvání potravinami prostřednictvím prodloužení trvanlivosti, ochrany při přepravě a skladování, dávkování a informování spotřebitelů. Například loni jsme v rámci soutěže Obal roku pozitivně hodnotili český znovuuzavíratelný obal na balené maso. Tyto inovace chci podporovat především.


Data z Organizace pro výživu a zemědělství a Eurostatu ukazují, že třetina veškerého vyprodukovaného jídla na světě končí jako odpad, který by v opačném případě nasytil asi tři miliardy lidí. V Evropské unii každý občan ročně vyprodukuje přibližně 127 kilogramů potravinového odpadu. Z tohoto celkového množství jsou domácnosti odpovědné za 55 procent plýtvání, zatímco 18 procent odpadu vzniká během výroby a zpracování potravin. Dalších 11 procent odpadu pochází z primární produkce, 9 procent z veřejného stravování a zbylých 7 procent je způsobeno plýtváním v maloobchodech. Tato statistika jasně ukazuje, že boj proti plýtvání potravinami vyžaduje komplexní přístup napříč celým potravinovým řetězcem. Začít u sebe můžou právě sami spotřebitelé už jen tím, že pomocí obalů prodlouží trvanlivost potravin. Například znovuuzavíratelné sáčky či plastové a skleněné krabičky s pevnými víky udržují potraviny déle čerstvé. Dále prodlužuje trvanlivost potravin vakuové balení a také omyvatelná silikonová víčka, která vytvářejí vzduchotěsné uzávěry, jež pomáhají udržet potraviny v dobrém stavu.

 

Které hodnoty a principy jsou klíčové pro udržitelný životní styl?

V první řadě bychom měli respektovat přírodu. Uvědomit si hodnotu přírodních zdrojů a chránit ekosystémy. Všechna naše rozhodnutí mají dopad na životní prostředí a musíme za to přijmout zodpovědnost. Musíme být více efektivní a úsporní, a to nejen při recyklaci, ale celkově při využívání energie, vody a dalších materiálů. Podpora místních a sezónních produktů také sníží uhlíkovou stopu spojenou s přepravou a navíc podpoří lokální ekonomiky. Je dobré přemýšlet v dlouhodobém horizontu, abychom budoucím generacím zanechali zdravé životní prostředí. S tím se pojí i jednoduchost a minimalismus a upřednostňování kvality před kvantitou. Je toho hodně, co by se k tomuto ještě dalo říct, například podpora v rámci komunit, otevřenost novým nápadům, rovný přístup k přírodním zdrojům a technologiím nebo neustálé vzdělávání. Pokud bychom dodržovali všechny tyto principy, tak by výsledkem byla zdravá a prosperující společnost.


 

Комментарии


bottom of page