top of page

Kompas udržitelného Česka

Studio Pábení, které se zaměřuje na design udržitelných služeb, ve spolupráci s českými experty na udržitelný rozvoj po deseti měsících dobrovolnické práce představují Kompas udržitelného Česka na konceptu Doughnut modelu.

 

Odborníci na udržitelný rozvoj, pod záštitou studia Pábení, vypracovali ekonomický model prosperující české společnosti. Inspirovali se ekonomickým modelem britské ekonomky Kate Raworth, takzvaným„Doughnut modelem“, který ukazuje, že pro zajištění dlouhodobé prosperity společnosti musíme vyvažovat naplňování základních lidských potřeb s omezenými ekologickými kapacitami planety. Původní globální model upravili tak, aby obsahoval jen ty oblasti, které bezprostředně souvisejí s důstojným a bezpečným životem v Česku.


Kompas vznikl na základě expertní diskuze a pod strategickým a facilitačním vedením Pábení.

Do tvorby se během 6 dobrovolnických setkání zapojilo přes 20 odborníků a odbornic na společenské, přírodní a ekonomické vědy. Výsledkem je sada oblastí a indikátorů, které ukazují cestu k zajištění bezpečného místa pro důstojný život každého obyvatele Česka. Výsledný Kompas přibližuje podobu prosperity v 19 doménách - 9 socio-ekonomických, které konkretizují, co znamená důstojný život, jaké minimální životní standardy má mít zajištěn každý člověk a 10 environmentálních domén, které konkretizují ekologické kapacity a meze, které bychom neměli svou činností překračovat.


Vizí budoucnosti je zajištění dlouhodobé prosperity naší společnosti, kdy potřebujeme najít způsob, jak zajišťovat minimální životní standardy způsobem, který nepřekračuje ekologické meze. Právě k této vizi, by měl Kompas ukazovat cestu. Pohled na aktuální podobu Kompasu nám ukazuje, že Česko čelí řadě výzev a krizí. I přes výrazný růst HDP v posledních 30 letech se Česko nachází v mnoha vytyčených oblastech hluboko mimo limity bezpečného a důstojného života.Podle Pábení stojíme před zásadními společenskými výzvami.

Například:

  • Více než pětina domácností nyní dává za náklady spojené s bydlením více jak 40 % svých příjmů.

  • Čelíme vysoké majetkové nerovnosti, kdy 1 % nejbohatších vlastní majetek, jehož hodnota odpovídá majetku „dolních“ 90 % lidí.

  • A přes 200 tisíc lidí už pravidelně navštěvuje potravinové banky.

  • Prohlubují se i ekologické problémy. Naše emise skleníkových plynů od přelomu tisíciletí stagnují a k uhlíkové neutralitě máme daleko.

  • Přicházíme o pestrost života ve volné krajině

  • Voda je znečištěna pesticidy.Studio Pábení také připravuje workshopovou aktivitu Kompas udržitelného podnikání, která pomáhá přemostiti abstraktní model na fungování firmy. Workshop trvá zhruba dvě hodiny a je zaměřen pro 3-8 lidí z jedné firmy, kteří si během aktivity v několika otázkách přiblíží konkrétní příležitosti pro zodpovědnější a udržitelnější podnikání firmy. Hlavním výstupem workshopu je vizualizace, která ukazuje, jak si firma aktuálně počíná v různých oblastech udržitelnosti. Aktivita je volně dostupná, jedinou podmínkou je projít krátkých online školením, na kterém představíme všechny své materiály.


Více se dozvíte na stránkách zde.

Comments


bottom of page