top of page

5 otázek pro ... Ladislava Tylla

„Máme k dispozici širokou škálu technologií, které nám mohou pomoci dosáhnout udržitelnosti. Důležité je spojit inovaci, vzdělání a investice, abychom tuto potenciální změnu skutečně realizovali. O to více je potřeba si uvědomit nutnost investovat do vzdělání, vědy a výzkumu, neboť pro naše přežití budou tyto oblasti klíčové,“ popisuje v anketě projektu [ta] Udržitelnost Ladislav Tyll z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomická v Praze.

 

Co podle vás přinese povinný ESG reporting, který zavádí pro velkou část firem Evropská unie?

Povinný ESG reporting, který Evropská unie zavádí pro velkou část firem, přinese řadu výzev i přínosů. Z pohledu firem to bude jistě nákladné a náročné, zejména proto, že v oblasti ESG stále chybí dostatek kvalifikovaných odborníků, kteří by mohli tuto problematiku správně analyzovat a interpretovat. Na Fakultě podnikohospodářské tyto odborníky připravujeme. Dále je třeba aktivně sledovat a reagovat na neustále se měnící normy a regulace. Nicméně, existují i pozitiva tohoto povinného reportingu. Společnosti budou nuceny provést důkladný audit v oblastech týkajících se správy firmy, životního prostředí a sociální odpovědnosti. Tento proces může dlouhodobě vést k pozitivním změnám, neboť firmy budou nuceny se zaměřit na zlepšení svého výkonu v těchto klíčových oblastech. Prvním krokem ke změně je sběr dat, a povinný ESG reporting bude mít tu výhodu, že firmy budou muset interně zpracovat konzistentní a porovnatelná data. To poskytne pevný základ pro strategická rozhodnutí, investice a dlouhodobý rozvoj firmy. Kromě toho, transparentnost v ESG oblasti může zvýšit důvěru investičních společností a investorů, což může vést ke zvýšení investic do udržitelných projektů a podniků. Pokud to mám shrnout, tak povinný ESG reporting bude výzvou, ale může přinést dlouhodobé výhody pro firmy a celkově společnost tím, že posílí důraz na udržitelnost a odpovědnost.

 

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Z pohledu firem je nejefektivnější strategií jednoduše NELHAT. Záměrné klamání o udržitelných aspektech produktů či služeb nemá dlouhodobě smysl, zejména ve chvíli, kdy se konečně připravuje legislativa na evropské úrovni, která by měla greenwashing postihovat. Důvěryhodnost firmy a jejích zelených snah je klíčovým faktorem pro získání a udržení zákazníků. Z pohledu zákazníků je dnes obtížné rozlišit mezi skutečně udržitelnými produkty a těmi, které jsou pouze zastřešeny "zeleným" marketingem. Zde je několik tipů, jak se chránit:

  • Nenechte se mást "zeleným" marketingem a zapněte kritické myšlení. Ne vše, co na první pohled vypadá dobře, dává skutečně smysl a má oporu v realitě. Platí to pro výrobky i služby.

  • Seznamte se s mezinárodně uznávanými certifikacemi. Tyto certifikace mají stanovené standardy a jsou nezávisle auditovány, firmy však designují své vlastní, téměř identické a zaměrně zákazníky klamou, pozor na to!

  • Čtěte pozorně poznámky s hvězdičkou nebo pod čarou na zadní straně produktu. Zde se mohou nacházet důležité informace o složení a původu produktu.

 

Které nové technologie mají potenciál výrazně přispět k udržitelnosti?

Nové technologie hrají a budou hrát klíčovou roli v naší cestě k udržitelnosti. Věříme, že vychováváme mladé talenty, kteří si plně uvědomují obrovský potenciál technologií a budou mít zásadní vliv na změny v udržitelnosti. Citát Larryho Finka, CEO společnosti BlackRock, nám připomíná význam této problematiky: "Příštích 1 000 jednorožců nebudou vyhledávače ani společnosti z oblasti sociálních médií, ale udržitelní, škálovatelní inovátoři - startupy, které pomohou světu dekarbonizovat a učinit přechod na energetiku dostupným pro všechny spotřebitele." Tento citát nám krásně ilustruje, že investice do udržitelných technologií mají obrovský růstový potenciál a mohou změnit naše ekonomické paradigma.

 

Inovace s největším potenciálem přinést dramatické pozitivní změny jsou technologie zachycování uhlíku, efektivní nahrazování cenných vstupních materiálů v bateriových systémech a bateriová recyklace, energetický management a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů elektřiny. Také bychom neměli podceňovat inovace v zemědělství, které jsou schopny efektivně zásobovat svět potravinami, a technologie zaměřené na snižování odpadu potravin včetně integrace cirkularity do všech oblastí našeho fungování. Celkově máme k dispozici širokou škálu technologií, které nám mohou pomoci dosáhnout udržitelnosti. Důležité je spojit inovaci, vzdělání a investice, abychom tuto potenciální změnu skutečně realizovali. O to více je potřeba si uvědomit nutnost investovat do vzdělání, vědy a výzkumu, neboť pro naše přežití budou tyto oblasti klíčové.

 

Veřejná debata o udržitelnosti se hodně točí kolem dopadů na životní prostředí, tedy pomyslného písmene E ze zkratky ESG. Je podle vás věnována dostatečná pozornost i sociální odpovědnosti skryté pod písmenem S?

Veřejná debata o udržitelnosti má skutečně tendenci soustředit se převážně na dopady na životní prostředí, což představuje jednu z klíčových složek zkratky ESG. Nicméně, v České republice lze pozorovat, že oblast sociální odpovědnosti, zastoupená písmenem S, hraje velmi významnou roli, ostatně potvrdilo se nám to i na výzkumu české veřejnosti která S vnímá jako nejdůležitější. Existuje několik důvodů pro tuto pozitivní tendenci. Za prvé, v Česku máme nízkou míru nezaměstnanosti, což vytváří konkurenční boj o talenty. Firmy se stále více snaží zaujmout potenciální zaměstnance nabídkou rozmanitých benefitů a sociálních iniciativ, což posiluje sociální odpovědnost firem a vedlo k posílení diskuze v této oblasti.

 

Písmeno E, zastoupené environmentálními aspekty, začíná získávat na významu, zejména mezi mladou generací, ale stále máme před sebou dlouhou cestu. Avšak často se zapomíná na písmeno G, které představuje správu firmy. Tvůrci konceptu ESG dokonce uvažovali o využití zkratky GES, jelikož správa a řízení firmy jsou základním stavebním kamenem celého ESG. Dobře nastavené procesy, jasně definované priority a odpovědnosti v této oblasti usnadňují integrování aspektů E a S s pozitivními dopady. Proto zdůrazňujeme klientům a našim studentům, že písmeno G hraje klíčovou roli, neboť odráží, jak je firma strukturována a jaký přístup bude mít k ostatním oblastem ESG. Je to tedy nejen o tom, co firma dělá, ale také o tom, jak je organizována a jaký má etický rámec pro své rozhodování.


Co se vám osvědčilo v situaci, kdy potřebujete o cestě k udržitelnosti přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě?

V případě potřeby přesvědčit některé zdrženlivější kolegy ve firmě o výhodách integrace udržitelnosti se nám v rámci našich cenných zkušeností z projektů zaměřených na integrování udržitelnosti do firemní strategie nejlépe osvědčilo využít data. Nejúčinnějším argumentem, kterým lze přesvědčit i ty největší skeptiky, je právě prezentace dat. Dokážeme jim ukázat pozitivní dopady, které udržitelnost přináší, ať už se jedná o významné úspory finančních prostředků, vysvětlení důležitosti dlouhodobých investic či dokonce posílení konkurenceschopnosti firmy. Tyto argumenty nejen přesvědčují, ale také slouží jako účinný prostředek pro získání důvěry těch, kteří původně zdráhali přijmout udržitelnost jako nedílnou součást firemního směřování.

 

Ladislav Tyll se na Fakultě podnikohospodářské dlouhodobě věnuje udržitelnosti v podnikání, ESG agendě a mezinárodním firemním strategiím. Tyll stál v čele týmu zodpovědného za metodiku a vyhodnocování ESG Ratingu tuzemských firem. Je fakultním proděkanem pro zahraniční vztahy a akademickým ředitelem prestižního mezinárodního studijního programu CEMS, který v globálních srovnáních konkuruje těm nejlepším byznysovým univerzitám světa. Je držitelem několika mezinárodních ocenění za nejlepší kurz a inovace ve výuce.

Commentaires


bottom of page