top of page

Partneři projektu

Vodafone white-04.png

Vodafone Czech Republic je součástí mezinárodní skupiny Vodafone, která je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. V České republice Vodafone poskytuje služby více než 4,5 milionu zákazníků. Jeho posláním je budovat digitální společnost, která podporuje socio-ekonomický rozvoj, je otevřená všem a je zároveň ohleduplná k naší planetě. Díky rozvoji konektivity, digitálním inovacím a partnerstvím také přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

 

Odpovědné podnikání Vodafonu stojí na třech pilířích: budování digitální společnosti, inkluzi pro všechny a planetě. Všechny tři pilíře udržitelné strategie jsou navzájem provázané a stojí na investicích do sítí a technologií. Ty umožňují plnohodnotné začlenění všech lidí bez výjimky a zároveň mají pozitivní vliv na dopady lidské činnosti na životní prostředí.

 

Investicemi do rozvoje sítí nových generací a do moderních technologií buduje Vodafone společnost, která umožňuje rovný přístup ke vzdělání a práci všech lidí bez ohledu na místo, kde žijí, na jejich sociální situaci nebo specifické potřeby. Prostřednictvím Nadace Vodafone se zaměřuje na využití technologií pro dobro společnosti, zkvalitňování života lidí a znevýhodněných komunit a finančně podporuje technologie s pozitivním sociálním dopadem.

 

Vodafone podporuje diverzitu a inkluzi prostřednictvím politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posiluje postavení žen a obecně zlepšuje přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Vodafone respektuje všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

 

Ve Vodafonu rovněž dělají významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů po celém světě i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % nadbytečného síťového vybavení nejpozději od roku 2025. Postupně také snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality.

 

Vodafone patří k lídrům v oblasti udržitelného podnikání v České republice. Pravidelně se umisťu na předních příčkách žebříčku udržitelných firem TOP odpovědná firma.

 

Více informací naleznete zde.

prazdroj-02.png
Plzeňský Prazdroj trvale usiluje o minimalizaci dopadů svého podnikání na životní prostředí a dlouhodobě investuje do nových technologií a projektů, které mají za cíl, aby byl ve výrobě do roku 2030 uhlíkově neutrální.
 
V loňském roce představil strategii Na budoucnost, ve které formuluje závazky v oblasti udržitelného podnikání napříč celým řetězcem, od uhlíkové neutrality, přes cirkularitu obalů po využití zdrojů z udržitelného zemědělství. Udržitelnost zaměřuje Prazdroj i do sociální oblasti, jako je odpovědnost výrobce alkoholu.
 
Plzeňský Prazdroj je oceňován za svůj přístup v oblasti udržitelného podnikání – opakovaně získal titul Leader v ceně TOP Odpovědná firma. Více k tématu naleznete ve Zprávě o udržitelnosti (mobilní verze).
Accenture-03.png

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. V České republice působí od roku 1991, přičemž po celých 30 let funguje při všech svých aktivitách v souladu s principy odpovědného a udržitelného podnikání definovanými mateřskou společností. Accentrure vychází z globální CSR strategie a tak jako každá jiná země i Česká republika definuje priority a lokální implementaci na základě reálné situace a potřeb. Rámec této strategie je dán do roku 2025 a každý finanční rok upraven dle požadavků klientů a trhu.

 

Pandemická situace vzniklá v minulém roce podle Accenture jasně potvrdila, že musíme jednat zodpovědně a udržitelně a transformovat globální ekonomiku do ekonomiky, která funguje ve prospěch všech. Proto se Accenture cíleně snaží snižovat negativní dopad na životní prostředí a v rámci společnosti chce do roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality. 

 

Accenture se též dlouhodobě věnuje tématu společenské odpovědnosti a oblasti inkluze a diverzity, kteréžto oblasti dále podporuje skrze rozličné lokální iniciativy. Tím se jako společnost snaží pozitivně ovlivňovat způsob myšlení a jednání nejen vlastních zaměstnanců, ale také svých partnerů, klientů a společnosti, ve které funguje. To dokazuje mnoha uskutečněnými společensky prospěšnými projekty a programy. Patří mezi ně například program Mental Health, který je zaměřený přímo na zaměstnance a jejich blízké a pomáhá řešit psychické problémy zaměstnanců za pomoci nejvyspělejších technologií i jejich kolegů, tzv. spojenců duševního zdraví.

 

Accenture se rovněž aktivně snaží podporovat zaměstnanost znevýhodněných, IT vzdělávání žen a dětí a dobrovolnictví. Příkladem z této oblasti je program Skills to Succeed, který si klade za cíl připravit mladé lidi na budoucí zaměstnání v rychle se měnícím a vyvíjejícím světě.

 

V České republice je Accenture aktivním členem platformy odpovědných firem Byznys pro společnost, signatářem Charty diverzity i Pride Business Forum Memoranda. Témata společenské odpovědnosti otvírá i jako člen Americko-české obchodní komory, Italsko‑české obchodní komory, Francouzsko‑české obchodní komory.

 

Za své projekty v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti získala firma v minulosti mnoho ocenění a pravidelně se umisťuje na předních místech žebříčků jako Top odpovědná velká firma či LGBT Friendly employer.

 

Více informací o o udržitelnosti v Accenture naleznete zde. Klimatické závazky a cesta k uhlíkové neutralitě je pak popsána zde. Lokální zprávu o společenské odpovědnosti si můžete přečíst zde.

PRK Partners-01.png

Advokátní kancelář PRK Partners si je od počátku své existence vědoma toho, že její odpovědností není pouze poskytovat právní služby na nejvyšší možné úrovni, ale že má také společenskou odpovědnost. Již téměř třicet let tedy podporuje různé projekty z oblasti vzdělávání, kultury, sportu, dlouhodobě spolupracuje třeba s Nadací Terezy Maxové, Fórem Dárců nebo nově se sdružením Sázíme stromy.

 

Jako jedna z advokátních kanceláří, která na českém trhu působí nejdéle, soustředíme se spíše na dlouhodobý přínos a nepodléháme aktuálním módním vlnám, což je vidět například na tom, že se stále držíme naší tradiční adresy v centru Prahy, namísto stěhování do moderních zelených kanceláří.

 

Vedle aktuálního trendu maximálního snížení uhlíkové stopy totiž vnímáme i další hodnoty, které nesou právě například historické budovy. Otázkou udržitelnosti se tak v PRK Partners zabýváme v rámci celkového konceptu ESG (Environmental Social Responsibility) tak, abychom dosáhli rovnováhy i s ohledem na již zmíněnou ochranu historických budov, ve kterých sídlíme, a také s důrazem na příjemné prostředí pro všechny členy kanceláře a naše klienty.

 

Konceptem ESG se dlouhodobě zabývá zakládající partner naší kanceláře Marek Procházka, který v těchto otázkách poskytuje poradenství našim klientům. V rámci jednotlivých praxí se potom téma udržitelnosti samozřejmě také objevuje, ať už v rámci oblasti nemovitostí ve vztahu k výstavbě tzv. zelených budov, či snižování energetické náročnosti stávajících budovy, samozřejmě je to téma, které se promítá do praxe energetického práva a také do oblasti bankovnictví a financování.

 

S udržitelností tak udržujeme krok, avšak snažíme se ji díky dlouhodobým praktickým zkušenostem vždy vnímat v širších souvislostech.

lidl-supermarkets-vector-logo-02.png

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť větší než 280 prodejen, které jsou zásobovány pěti logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 75 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě lidl.cz.

 

Strategie udržitelného rozvoje Lidlu se soustředí na prohlubování aktivit v pěti oblastech společenské odpovědnosti: sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost. Přistupuje celostně ke všem relevantním tématům udržitelnosti, odpovědnosti a etiky v oboru potravinářského maloobchodu a k jejich přesahu do vnějšího prostředí. Je úzce provázána s klíčovými oblastmi podnikání napříč řetězcem tvorby hodnoty – od zemědělství až po nabídku sortimentu zákazníkům.

 

Podnikání společnosti je úzce spjato s trendy českého maloobchodního trhu, který se postupně stále výrazněji orientuje na kvalitu, čerstvost a zdravý životní styl. Lidl usiluje o soustavné zlepšování výživových vlastností nabízených potravin. Opírá se přitom o úzkou spolupráci s dodavateli. Ta přesahuje klíčovou oblast kvality a bezpečnosti potravin a zahrnuje i kritéria etiky a ekologické a sociální udržitelnosti. Lidl důsledně aplikuje své know-how a nejlepší postupy ke snižování ekologické stopy napříč všemi činnostmi a ve spolupráci s dodavateli usiluje o snižování obalové zátěže dodávaných výrobků. Za nedílnou součást strategie považuje Lidl i cílevědomé budování postavení preferovaného a perspektivního zaměstnavatele na českém trhu práce. Součástí působení společnosti je i podpora specifických potřeb a komunit, kde Lidl působí.

 

Mezi největší společensky odpovědné projekty Lidlu patří sbírka Srdce dětem, spolupráce s Federací potravinových bank a Sbírky potravin, péče o Rákosníčkova hřiště a podpora zdravého životního stylu při partnerství s běžeckým seriálem Run Tour.

NESTLElogo-Alternative-with-wordmark-signature-oak-vectorial-PMS-01.png

Nestlé na konci loňského roku představilo svou cestu k nulovým čistým emisím do roku 2050 a navazuje tak na své předchozí závazky v oblasti udržitelnosti a firemní odpovědnosti. Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme v letošním roce zmapovali způsoby zemědělského hospodaření v ČR. Naším cílem je rozvíjet a formovat znalosti kolem konceptu regenerativního zemědělství v České republice, přispět k rozšíření takových zemědělských technik, které povedou ke zlepšení kvality půdy, zvýšení její schopnosti zadržovat CO2 a vodu. Jako největší světová potravinářská firma si Nestlé uvědomuje, že suroviny, které využívá pro výrobu svých produktů se na emisích skleníkových plynů podílejí 70 % a je tedy nutné snižovat a odstraňovat emise právě přímo u dodavatelů surovin. Je to cesta ke splnění našich závazků. 

Logo Domoplan-02.png

Doba satelitních vesnic postavených na zelené louce patří minulosti. Lidé nechtějí ve svých domech jen přespávat, chtějí v dané lokalitě naplno žít. Stále častěji se tak developeři a investoři přesouvají zpět do center měst a industriálních zón. Pozornost věnují především tzv. brownfieldům, bývalým průmyslovým zónám a objektům určeným k demolici nebo zásadnější rekonstrukci. I my v Domoplanu proměňujeme tato zapomenutá místa v moderní komunitní bydlení a dáváme jim budoucnost. Noví obyvatelé už nemusí nikam zbytečně cestovat, vše nezbytné pro aktivní život najdou v těsném sousedství svého domova.

 

Velkorysý veřejný prostor, po kterém se stačí pohybovat pěšky nebo na sdíleném jízdním kole, nabízí základní občanskou vybavenost včetně služeb, škol i volnočasové vyžití. Dostatek zeleně doplněný o komunitní zahrádky vyžaduje závlahu, která je zajištěna hospodařením s dešťovou vodou. Projekty budoucnosti nejsou krátkodobého ani střednědobého charakteru. Jsou budovány s vizí dlouhodobého přínosu dalším generacím, prospěšné lidskému zdraví i šetrné k životnímu prostředí. Bydlení vzniká s důrazem na ekologii, udržitelnost a moderní technologie, které šetří energii i finance.

 

Stavby dosahují nízké energetické náročnosti na vytápění a chlazení díky použití vhodného izolantu, rekuperace, žaluzií a čisté energie z fotovoltaických elektráren, která slouží nejen v domě, ale i pro nabíjecí stanice na elektroauta a elektrokoloběžky. Developerské firmy budoucnosti začínají přicházet s vlastními technologiemi a materiály, které podpoří tento trend bydlení. Stavebnictví už nepatří dovozu a s tím spojeným nákladům na dopravu a zatížení životního prostředí. Stále častěji se upřednostňují místní výrobci, kteří maximálně využívají lokální zdroje a materiály. Většina stavebního odpadu je pak tříděna a recyklována přímo na místě.

ComAp logo white-02.png

Společnost ComAp, a.s. je českou firmou s globální působností, která patří ke světové špičce v oblasti vývoje a výroby řídících systémů pro záložní a nezávislé zdroje energie, včetně softwaru a příslušenství.

 

Nabízíme kompletní řešení pro řízení energie konkrétních lokalit – ať jde o nemocnici ve Velké Británii, datové centrum ve Švýcarsku, velký obchodní komplex v Indonésii nebo malou vodní elektrárnu ve Francouzské Polynésii.

 

Uvědomujeme si důležitost ochrany životního prostředí, protože naše primární přírodní zdroje jsou limitované. Proto naše firma bere udržitelný způsob podnikání vážně a praktikujeme ho na všech úrovních – od každodenních malých kroků, jako je šetření vody či třídění odpadu, až po celofiremní strategii v oblasti udržitelnosti.

 

Tou je od roku 2019 program ComAp Cares, který má za cíl podporovat a rozvíjet tři strategické oblasti: Životní prostředí, Udržitelné produkty a služby, spolu s péčí o Zaměstnance a místní komunity.

 

V oblasti ochrany životního prostředí od roku 2019 aktivně snižujeme naši uhlíkovou stopu díky postupnému zavádění opatření na všech úrovních firmy. Aktivně tak naplňujeme Cíle udržitelného rozvoje OSN v oblastech Dostupné a čisté energie a Průmysl, inovace a infrastruktura.

 

Naše vybrané produkty a služby nabízí zákazníkům řešení, která snižují spotřebu konvenčních paliv, optimalizují produkci skleníkových plynů a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Od svého založení ComAp podporuje také místní neziskové organizace, zejména v oblasti péče o zdravotně znevýhodněné děti a dospělé.

Logo Praha magistrát-03.png

Hlavní město Praha vnímá téma udržitelnosti jako prioritní. Proto zpracovalo také Strategii Cirkulární Praha 2030, která dovede Prahu k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, snížení produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Strategie se zaměřuje na následující klíčové oblasti: stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, zemědělství a potraviny, business a veřejné zakázky.

 

V oblasti nakládání s odpady jsou největšími výzvami v pražských domácnostech zejména předcházení vzniku odpadu, dále separace biologicky rozložitelných odpadů a jejich další využití jako certifikovaného kompostu nebo digestátu, či postupné zavádění multikomoditního sběru, tedy společného sběru plastů, nápojových kartonů a kovových obalů.

 

Ke snížení množství odpadů, zejména toho objemného z domácností, může přispět intenzivnější využívání sítě re-use služeb, tedy služeb upřednostňujících principy opětovného využití věcí a výrobků, jejich oprav a následného sdílení. Jsou to kupříkladu opravárny, swapy, re-use pointy či komunitní akce typu “železné neděle“. Snahou Prahy je také na svém území zřídit městské re-use centrum. Pilotními projekty a inovativním řešením sběru obtížných typů odpadů se tak Praha stává vzorem pro další města.

 

Klíčovou oblastí je také recyklace stavebního materiálu a jeho využití. Město má například v plánu upravovat a využívat pro stavebnictví škváru, která je dnes odpadem.

 

Strategii Cirkulární Praha 2030 si můžete přečíst zde

live stream - trendy progresus-01.png

Podnikání je pro nás cesta k vytváření hodnot jak pro nás a naše investory a klienty, tak pro naše zaměstnance, obchodní partnery a společnost, v níž působíme. Podnikáme s respektem k životnímu prostředí. Podporujeme přechod k bezemisní ekonomice a sami zavádíme řadu opatření, jejichž cílem je dosažení uhlíkové neutrality. Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti ČR a podporujeme činnost Institutu cirkulární ekonomiky, Nadace Dřevo pro život a celé řady ekologických, vzdělávacích a charitativních projektů.

 

Díky tomu, že vlastníme výrobní závod RD Rýmařov, středoevropskou jedničku v oblasti dřevostaveb, podporujeme rozšíření dřeva jako udržitelného a plně recyklovatelného stavebního materiálu efektivně snižujícího emise CO2. Chceme navýšit podíl dřevostaveb na českém a evropském realitním trhu jako ekologické a ekonomické varianty bydlení. Tři naše chystané developerské projekty v Praze a jejím okolí s více než 2.000 byty budou využívat rýmařovského know-know. Jejich součástí bude také atraktivní veřejný prostor plný zeleně.

 

Z pohledu sociálního aspektu podporujeme dobročinné projekty v oblasti vzdělávání, sportu a další volnočasové aktivity. V lokalitách našich projektů chceme být aktivním a přátelským sousedem. Hodláme podporovat tamější zájmové spolky a organizace, dětské kroužky. V celospolečenském kontextu dbáme na genderovou vyváženost a rovné příležitosti.

 

Co se týče odpovědnosti v řízení skupiny Progresus, klademe důraz na etické a transparentní podnikání. Naším závazkem je se starat o své zaměstnance a vytvářet pro ně inspirativní, bezpečné a férové pracovní prostředí.

nadsace tipsort LOGOTYP JEDNOBARVA-02.png

Akcionáři Tipsportu podporovali veřejně prospěšné projekty od vzniku firmy v roku 1991. Bylo jen otázkou času, kdy holding sdruží svoje aktivity pod nadaci. Jsme dnes už velká firma, máme tisíce zaměstnanců a taky odpovědnost za náš byznys, za lidi, kteří u nás pracují i za klienty, kterým můžeme sdělit filantropické poselství. Je naší povinností to dělat.

 

Naší prioritou je životní prostředí. Je to nejdůležitější téma současnosti a také jediný společenský problém, na kterém se shodne většina české populace. 80 % veřejnosti si uvědomuje, že klimatické změny jsou způsobené lidskou činností a ohrožují budoucnost. Proto všichni musíme měnit svoje chování.

 

Nepovažujeme za správné míchat veřejnou prospěšnost s byznysem. Jsou témata, jako například zodpovědné hraní, kde je Tipsport velice aktivní. Pro nadaci ale bylo zásadní, aby mezi obchodní činností holdingu a nadačním tématem nebyla přímá souvislost. Náš cíl je lepší Česko, ne lepší byznys. Vybrali jsme si pro naši značku těžší cestu, ale z hlediska dosahu máme šanci změnit chování lidí a spojit je pro dobrou věc. A to je podstatné.
 

Hledali jsme projekt s pozitivním poselstvím, který by spojoval komunity pro společný cíl. Nejsme ekologičtí experti a nechceme lidi poučovat. Proto jsme se rozhodli začít sázením stromů, do kterého se může zapojit každý. A vysadit tak 10 milionů stromů, za každého občana České republiky jeden strom.

 

Od roku 2020 jsme strategickým partnerem občanské iniciativy Sázíme budoucnost a pomohli jsme jí růst. Financujeme její chod i komunikační kampaně. Dnes jsou v iniciativě i díky nám aktivní desítky firem. Za dva roky se podařilo se vysadit kolem dvou milionů stromů, což je fantastické číslo. Projekt jsme postavili na nohy a je čas jít dál.

 

Budeme nadále sázet stromy a podporovat v tom lokální komunity po celé republice. Chceme ale také pokračovat v inovativní práci a pomoci novým ekologickým projektům, které můžou měnit naši krajinu. Budeme nadále hodně investovat do rozvoje sdílené mobility ve městech, což má taky přímý dopad na ekologii. Jsme připraveni dělat víc a víc.

SKANSKA LOGO.png

Ve Skanska vnímáme udržitelnosti jako jednu ze zásadních oblastí už mnoho let. Všechny budovy certifikujeme dle LEED a WELL a s každým projektem se posouváme dále v řešeních i možnostech. V 2045 máme závazek dosáhnout uhlíkové neutrality, maximální péči věnujeme oblasti ESG a zaměřujeme se na inovace a nové přístupy a to nejen v udržitelné oblasti.

skupina čez.png

V květnu 2021 vyhlásil ČEZ strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka. Sice úzce navazuje na strategii z roku 2019, výrazně ji ale posouvá právě směrem k odpovědnému a udržitelnému rozvíjení celé Skupiny v souladu s principy ESG. Ta již nestojí vedle, jako samostatná kapitola, ale naopak se stává základem, ze kterého celá byznysová strategie vyrůstá. To se projevuje ve třech hlavních aspektech. Za prvé, agenda ESG a udržitelného podnikání spadá přímo do působnosti generálního ředitele a předsedy představenstva Skupiny ČEZ. Speciální útvar ESG, který byl vytvořen v červenci 2021, je mu přímo podřízen a generální ředitel rovněž vystupuje jako firemní lídr udržitelnosti. Firma tím vyjadřuje významnost této agendy a také to, že se toto směřování týká opravdu celé Skupiny ČEZ.

 

Útvar ESG vedený CSO (Chief Sustainabaility Officer) je zodpovědný za každodenní agendu udržitelnosti, nefinanční reporting, koordinaci ESG iniciativ a řízení pracovních skupin ESG. Za druhé, tím, že jsou principy ESG součástí integrálního řízení a korporátní strategie, se k nim vztahují i výkonnostní ukazatele pro jednotlivé divize společnosti a na jejich plnění je navázána část odměňování. Tím se opět podtrhuje základní princip zmíněný výše, že udržitelnost není něco „navíc“, ale je samotnou podstatou našeho podnikání. Za třetí, oblast ESG se maximálně otevřela pro vnější kontrolu a srovnání s konkurencí. Jako velká firma s mezinárodním působením má ČEZ legislativní povinnost zveřejňovat celou řadu nefinančních dat, zejména týkajících se životního prostředí, ale třeba i compliance. Stovky dalších dat poskytuje také ve svých zprávách o udržitelném rozvoji. Díky tomu se nyní ČEZ může v ESG hodnocení férově srovnávat s dalšími významnými evropskými i světovými energetikami. Jsme ryze českou společností a většina naší ekonomické aktivity se odehrává v České republice, což znamená, že i nejvíce ovlivňujeme zdejší prostředí, ať už životní či sociální.

 

Problematika klimatických změn, nakládání s vodními zdroji ani zachování biodiverzity ale nemá hranice. Stejně jako je nemá téma rovných příležitostí, důstojné práce či vzdělávání, což jsou rovněž podmínky nutné k dosažení skutečně udržitelného rozvoje. I proto se zapojujeme do mezinárodních a globálních iniciativ a usilujeme o společný postup. Již několik let propojujeme naše aktivity se 17 globálními cíli udržitelnosti SDGs. V loňském roce jsme si vytyčili šest hlavních (pro každou oblast ESG dva), kterým se chceme věnovat prioritně a pro něž také můžeme z našeho pohledu udělat maximum. Loni jsme se rovněž zapojili do dvou iniciativ OSN. První je UN Global Compact, dobrovolná platforma spojující firmy a organizace, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti. Druhou je CEO Water Manadate, která spadá pod prvně jmenovanou a zaměřuje se na udržitelné hospodaření s vodou ve firmách. Energetika je na vodě závislá, je to naprosto klíčová surovina pro výrobu, takže tuto oblast vnímáme jako extrémně důležitou.

 

Hlavním motivem firem je dosahovat zisku. ESG je nástroj, který koriguje, jakým způsobem jsou peníze generovány tak, aby to nebylo na úkor životního prostředí, komunit či individuálních lidí. Důsledné zavádění a dodržování principů ESG je tedy nakonec ve prospěch všech.

unilver ligo.png

Unilever je jedním z předních světových dodavatelů produktů osobní péče a krásy, péče o domácnost, potravin a zmrzlin, s prodejem ve více než 190 zemích a produkty používanými 3,4 miliardami lidí každý den.

 

V domácnostech po celém světě najdete přibližně 400 značek, včetně ikonických světových značek jako Dove, TRESemmé, Rexona, Axe, Hellmann’s, Knorr, Magnum, Domestos a Surf, a dalších značek jako Love Beauty & Planet, Seventh Generation či The Vegetarian Butcher. Mezi lokální poklady pak patří např. značka Míša a Savo. Vizí společnosti je být světovým lídrem v oblasti udržitelného podnikání. Strategie udržitelnosti, tzv. Unilever Compass, se zaměřuje na aktuální výzvy dnešní doby, a to hlavně v oblasti sociální a enviromentální. Velmi důležitou roli hrají inovace a jejich silná podpora.

 

V roce 2021 byla společnost Unilever uznána jako lídr odvětví v indexu udržitelnosti Dow Jones a již jedenáctý rok po sobě zvítězila jako nejlépe hodnocená společnost v průzkumu GlobeScan / SustainAbility Sustainability Leaders 2021. Unilever byl založen v roce 1930 a svou českou pobočku zřídil v roce 1991, která hlavní sídlo v Praze. Unilever ČR je součástí regionu Východní Evropa spolu s dalšími devatenácti pobočkami. 

B pro společnost.png

Jsme největší aliance pro odpovědné a udržitelné podnikání v České republice a pořadatel prestižního ratingu TOP Odpovědná firma. Jsme národní koordinátor Charty diverzity v České republice.
 

V rámci Byznysu pro společnost máme 3 strategické cíle: Udržitelné podnikání a ochrana životního prostředí, udržitelný trh práce a udržitelné komunity. V každé z oblastí realizujeme klíčové programy, o nichž se více dočtete na našich stránkách. Společně s našimi členy rozvíjíme, sdílíme a uplatňujeme principy podnikání s ohledem na dnešní svět i jeho budoucnost. Otevíráme stakeholder dialog na klíčová témata, která reagují na aktuální trendy v oblasti udržitelnosti, zapojujeme se do formování legislativních procesů tím, že nabízíme pohled byznysu a klíčových odborníků na dané téma.
 

Naším hlavním poselstvím je networking odpovědných firem, sdílení příkladů dobré praxe v rámci skupiny lídrů udržitelnosti a vytváření partnerství pro realizaci projektů našich členských firem. Firmám sdílíme exkluzivní know-how evropské sítě CSR Europe, jejíž jsme členem.

 

Byznys pro společnost v rámci programu na podporu odpovědného a udržitelného podnikání pořádá významnou mezinárodní konferenci UP! Fórum udržitelného podnikání a kulaté stoly na aktuální témata.

Vodafone
Prazdroj
Accenture
PRK
nestle
lidl
Domoplan
ComAp
magitrát
Progresus
Tipsport
skanska
ČEZ
Unilever
Byznyspro spoečn
bottom of page